Regulamin sklepu internetowego ochstore.pl

 

Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu sklepu internetowego ochstore.pl oraz Polityką Prywatności i jest każdorazowo związany postanowieniami obu wyżej wymienionych dokumentów podczas korzystania ze sklepu ochstore.pl i dokonywania zakupów.

 

Regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów w sklepie ochstore.pl znajdującym się na stronie internetowej https://www.ochstore.pl. Treść sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

 

Regulamin sklepu internetowego ochstore.pl jest równocześnie regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeni usług drogą elektroniczną.

 

1.

[DEFINICJE]

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ochstore.pl;
 • Sklep internetowy ochstore.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.ochstore.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia (w dalszej części jako Sklep lub ochstore.pl);
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ochstore.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

2.

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 • Niniejszy regulamin określa, w szczególności zasady:
 • korzystania ze sklepu,
 • składania zamówień na produkty dostępne w sklepie,
 • dostarczania zamówionych produktów Klientowi,
 • uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów,
 • uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy,
 • zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 • Właścicielem sklepu ochtore.pl jest Yegor Khomchuk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Och Yegor Khomchuk zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sebastiana Klonowica 4 m.3, NIP: 7792337410, REGON:365384153 tel. kom.: + 48 504 433 085, e-mail: info@ochstore.pl.
 • Korzystanie ze sklepu jest możliwe pod warunkiem dostępności do komputera oraz do sieci Internet oraz pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych, w tym dotyczących aktualnej wersji przeglądarki internetowej: Chrome, Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer od wersji 9 i wyżej. Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies.
 • Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu zgodnie jego przeznaczeniem.

 

3.

[REJESTRACJA]

 • Rejestracja w sklepie jest dobrowolna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji pod warunkiem zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz po jego akceptacji
 • Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ustalenia treści, rozwiązania, zmiany i prawidłowej realizacji usług świadczonych za pomocą sklepu (w tym do płatności poprzez system Przelewy24 (PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o.), czy wysyłki zamówień) oraz do celów marketingowych ochstore.pl. Administratorem danych osobowych jest Yegor Khomchuk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Och Yegor Khomchuk z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 8B/18. Przetwarzanie danych osobowych klientów ochstore.pl następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe klientów będą przetwarzane w celu nawiązania, ustalenia treści, rozwiązania, zmiany i prawidłowej realizacji usług świadczonych za pomocą sklepu oraz w celach marketingowych ochstore.pl. Klientom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądanie ich usunięcia.

 

4. 

[PRODUKTY I INFORMACJE O PRODUKTACH I CENACH]

 • Zamieszczone na stronach ochstore.pl produkty i informacje o produktach, jak i o cenach produktów stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu. 71 kodeksu cywilnego.
 • Wszystkie ceny produktów przedstawione są w walucie PLN czyli w złotych polskich i zawierają należne podatki w tym podatek VAT. W cenie produktu jest zawarty koszt dostawy produktu.
 • Cena podana przy każdym towarze w sklepie jest wiążąca w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

 

5.

[REALIZACJA ZAMÓWIENIA, WARUNKI ZAMÓWIENIA]

 • Zamówienia drogą elektroniczną w sklepie można składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Klient dokonuje wyboru zamawianych towarów poprzez dodanie ich do koszyka. Klient potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, przez co klient potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Potwierdzenie zamówienia zawierać będzie w szczególności opis wybranych towarów, ich ilość, cenę oraz łączne koszty.
 • W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 • Realizacja zamówień na produkty dostępne w sklepie odbywa się w terminie do 14 Zamówienie złożone w dni robocze po godz.18.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godziny 9.00 następnego dnia roboczego.
 • Po złożeniu zamówienia w sklepie, na podany przez klienta adres e‑mail, wysyłana zostaje wiadomość zwrotna z informacją o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

6.

[FORMY PŁATNOŚCI]

 • Formą płatności w sklepie jest płatność kartą kredytową (należność pobierana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o.), przelewem bankowym (należność pobierana za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o.) lub bezpośrednim przelewem na numer konta: 93 1090 1476 0000 0001 3333 5788.
 • W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (kartą kredytową, przelewem bankowym lub wpłatą na konto), realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności. Klient zobowiązany jest uiścić taką płatność w ciągu 2 dni od złożenia zamówienia.
 • W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie usunięte bez uprzedniego informowania klienta.
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24 (PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o.).

 

7.

[SPOSÓB DOSTAWY]

 • Wysyłki zamówionych produktów w sklepie realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 • Koszty wysyłki produktów pokrywa sklep.
 • Dostawa produktów odbywa się w miejsce wskazane przez klienta w formularzu zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu.
 • Terminy dostaw są następujące:
 • w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem Przelewy24 (PayPro SA/DialCom24 Sp. z o. o.), zamówienie jest realizowane w sklepie w ciągu 14 dni roboczych (czas realizacji) i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Następnie przekazywane jest przewoźnikowi do doręczenia. Poczta Polska deklaruje termin doręczenia przesyłki do 48 godzin roboczych (czas dostawy), a kurier do 24 godzin roboczych (czas dostawy).
 • w przypadku wyboru opcji płatności przelewem czas realizacji zamówienia w sklepie wynosi 14 dni roboczych i jest liczony od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie bankowym sklepu. Następnie przekazywane jest przewoźnikowi do doręczenia. Poczta Polska deklaruje termin doręczenia przesyłki do 48 godzin roboczych (czas dostawy), a kurier do 24 godzin roboczych (czas dostawy).
 • Odbierając przesyłkę Klient jest zobowiązany do jej odpakowania w obecności kuriera, w celu sprawdzenia kondycji zawartości przesyłki. W przypadki uszkodzeń przesyłki należy spisać w obecności kuriera protokół szkody i odmówić przyjęcia produktu. Podpisany przez kuriera protokół należy wysłać do siedziby sklepu.

 

8.

[REKLAMACJE]

 • pl jako sprzedawca odpowiada wobec konsumentów na zasadach określonych w kodeksie cywilnym – rękojmi za wady sprzedanych towarów.
 • Reklamacje, należy kierować na adres: OCH Yegor Khomchuk, ul. Marcelińska 8B/18, 60-801 Poznań, reklamacje@ochstore.pl.
 • Reklamowany produkt powinien posiadać oświadczenie reklamacyjne klienta zawierające opisaną przyczynę reklamacji, datę i okoliczności powstałej niezgodności. W oświadczeniu należy podać swoje imię i nazwisko, adres, numer zamówienia oraz żądanie klienta (usunięcie wady, naprawa, wymiana na nowy produkt). Reklamowany produkt powinien być czysty i bezpieczny (higieniczny).
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.

 

9.

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

 • Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować ochstore.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@ochstore.pl).
 • Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz można pobrać TUTAJ
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy ochstore.pl zwraca wszystkie otrzymane od klienta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności ochstore.pl dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Klient jest zobowiązany niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy, odesłać lub przekazać zakupione produkty na adres Och Yegor Khomchuk, Marcelińska 8B/18, 60-801 Poznań. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

 • Bezpośredni koszt zwrotu towarów w wyniku odstąpienia od umowy ponosi klient.
 • Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

10.

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 • Prezentowany katalog produktów na stronie sklepu ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 • Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.)
 • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 • Wszelkiego rodzaju rabaty i promocje znajdujące się na sklepie nie mogą być łączone.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ilości towarów znajdujących się w ofercie sklepu, przeprowadzania i odwoływania różnych promocji oraz wyprzedaży a także do wycofywania różnych produktów ze sprzedaży w ciągu dnia.
 • Wszystkie zdjęcia produktów a także informacje tekstowe znajdujące się w sklepie są objęte prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie, używania do celów handlowych a także używanie do prezentacji na innych witrynach internetowych jest zabronione bez pisemnej zgody.